مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استراتژی سیاست خارجی محمد بن ...
عنوان استراتژی سیاست خارجی محمد بن سلمان و الزامات امنیتی آن برای ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استراتژی، محمد بن سلمان، الزامات امنیتی، ایران، خاورمیانه، عربستان سعودی
چکیده محمد بن سلمان، پس از ورود به دستگاه قدرت در عربستان سعودی، تغییرات بزرگی را در راهبرد سیاست خارجی عربستان ایجاد کرد. او با خروج از راهبرد سنتی سیاست تدافعی، راهبردی تهاجمی را در قبال ایران و مسائل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در پیش گرفت. در این میان، تغییر الگوهای ائتلاف در منطقه در قالب اتحاد با اسرائیل، طرح ناتو عربی و تلاش برای ابقای نظامیان آمریکایی در منطقه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه کرده است. با این اوصاف، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که استراتژی سیاست خارجی محمد بن سلمان در منطقه چه الزاماتی را برای سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؟ در این مقاله، از نظریه «امنیت منطقهای مکتب کپنهاگ» و «واقعگرایی تهاجمی» به صورت تلفیقی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفتهشده و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای-اسنادی استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاضر نشانگر آن است که نزدیکی فزآینده عربستان به اسرائیل، تلاش برای ایجاد جبهه عربی همراه با مصر و امارات متحده عربی، تلاش ریاض برای نزدیکی فزآینده به آمریکا و روی آوردن این کشور به تقابل گسترده با ایران، امنیت ملی ایران را در سطحی گسترده متأثر ساخته ضرورت بازنگری در نوع تعامل با عربستان را در دو سطح تقابل و تنشزدایی ایجاد کرده است
پژوهشگران علی اکبر جعفری (نفر سوم)، امید عزیزیان (نفر اول)، حسین رفیع (نفر دوم)