مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت ...
عنوان پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت متوسط بر بیان ژن های.... در بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سن ، توریی تٌاٍبی ، 126-mir ، 1185-mir ، AKT ، V
چکیده سمییٍ ی َدف: افراد هبتال بِ آسن در هعرض ابتال بِ بیواریّای قلبی عرٍقی ٍ خطر افسایص هرر ٍ هیر ر ّسرتٌذ آسرن برا سراختار ٍ عولکرد تغییرات ر در ارتباط است در ّویی راستا هیکرٍRNAّ ا، AKT ٍ VCAMً قص هْوی در عولکرد اًذٍتلیال دارًذ ایی هطالعِ بِ هٌظَر پایص یک دٍرُ توریی تٌاٍبی ضذت هتَسط بر بیای شیّای 126-mir ، 1185-mir ، AKT ٍ VCAM در بافت قلب هَشّای صحرایی هبتال بِ آسن آلرشیک اًجام ضذ ریش بزرسی: در ایی هطالعِ تجربی 55 سر هَش صحرایی ًر ًصاد ٍیستار پٌج ّفتِای بِ صَرت تصرادف ی در 3 گررٍُ 5 ترا یی ضراه گرٍُّای کٌترل، آسن ٍ آسن تَام با توریی تٌاٍبی تقسین ضذًذ هحلَل اٍٍالبَهیی 3 بار در ّفتِ بِ صَرت زیرصفاقی بِ گررٍُ ّرا ی آسرن تسریق ٍ از طریق هقذار IgE هبتال بِ آسن ضذی تاییذ گردیذ گرٍُ آسن تَام با توریی تٌاٍبی در 8ّ فتِ توریی ضررکت کردًرذ 77 سراعت پس از آخریی جلسِ توریی ابتذا حیَاًات بیَْش ٍ سپس با استفادُ از ٍسای جراحی، بافت قلرب آًْرا جذاسراز ی ٍ بالفاصرلِ در هرا یع ًیترٍشی قرار دادُ ضذ سپس بیای 126-mir ، 1185-mir ، AKT ٍ VCAM بررسی گردیذ یافتٍَا: بیای شیّای AKT ٍ VCAM در گرٍُ آسن در هقایسِ با گرٍُ کٌترل افرسا یص هعٌر یداری داضرت )55/5

پژوهشگران شادمهر میردار (نفر سوم)، معرفت سیاه کوهیان (نفر دوم)، معصومه نوبهار (نفر اول)