مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ادوار مالی و سیاست پولی در ...
عنوان ادوار مالی و سیاست پولی در اقتصاد ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ادوار مالی، سیاست پولی، الگوی کینزی جدید.
چکیده بحران مالی جهانی 2007 نشان داد متغیرهای مالی از کانال­های مختلفی می­توانند نوسانات ادوار تجاری را تشدید کنند. از منظر الگوسازی در اقتصادکلان، الگوی­هایی که بازارهای مالی را بدون اصطکاک فرض می­کردند اعتبار خود را از دست دادند. بر این اساس، واکنش صحیح مقامات پولی نسبت به ادوار مالی به یکی از دغدغه­های نظری و سیاستی شده است. از این­رو، پژوهش حاضر در چارچوب الگوی کینزی جدید با پیاده­سازی چند مرتبه شبیه­سازی واقعیت محقق نشده اثرات واکنش بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی را طی سال­های 1395:4 – 1369:1 بررسی می­کند. نتایج در سناریوهای مختلف نشان داد هرچه حساسیت بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی بیش­تر باشد، تولید تأثیرپذیری کم­تری از تکانه­ی بخش مالی خواهد داشت. با وجود این، تورم با نوسان بیش­تری به تکانه­ی بخش مالی پاسخ خواهد داد. بنابراین، به نظر می­رسد سیاست پولی در ایران از طریق تغییر در پایه­ی پولی به تنهایی نمی­تواند اثرات تکانه­ی مالی بر اقتصاد کلان را کاهش دهد.
پژوهشگران اسدالله فرزین وش (نفر چهارم)، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر سوم)، علی احسانی محمد (نفر دوم)، صالج طاهری بازخانه (نفر اول)