مشخصات پژوهش

خانه /پبررسی نظری عدالت استحقاقی ...
عنوان پبررسی نظری عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عدالت استحقاقی -عدالت اسلامی -نابرابری درامدی -توزیع درامد- فقر وغنا
چکیده مفاهیم نابرابری، عدالت و رشد از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و اقتصاددانان بوده است. همانگونه که برابری مطلق درآمد امکانپذیر نیست، نابرابری مطلق درآمد هم قابل تحقق نیست. نظام اسلامی به عدالت و نابرابری براساس نظام مبتنی بر شایستگی باور دارد. در این وضعیت هر فرد به اندازه استحقاق و توانمندی و شایستگی خود درآمد کسب میکند و چون استحقاق و شایستگی بین افراد متفاوت است، درآمدهای آنان هم متفاوت هستند. مقاله پیشرو میکوشد به صورت نظری با توجه به مبانی اسلامی، الگویی برای تحلیل نابرابری درآمد بین افراد ارائه و تاثیر نابرابری در هر گروه درآمدی بالاتر از حد میانگین (خط معاش ) یا پایین تر از سطح میانگین را بر جابه جایی سطح فقر و غنا نشان دهد. تا با این روش بتوان سیاست اقتصادی عادلانه برای تحقق عدالت و رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت در نظام اسلامی را معرفی و ارزیابی کرد
پژوهشگران علیرضا پور فرج (نفر اول)، حبیب انصاری سامانی (نفر دوم)