گروه علوم گیاهی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم گیاهی

طاهره السادات  آقاجانزاده
گروه:  گروه علوم گیاهی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ناصر  جعفری
گروه:  گروه علوم گیاهی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
آرمان  محمودی اطاقوری
گروه:  گروه علوم گیاهی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
احسان  نظیفی
گروه:  گروه علوم گیاهی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علیرضا  نقی نژاد
گروه:  گروه علوم گیاهی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
صدیقه  کلیج
گروه:  گروه علوم گیاهی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی