گروه علوم گیاهی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم گیاهی

نام:  طاهره السادات آقاجانزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم گياهي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghajanzadeh/
نام:  ناصر جعفري
علایق‌پژوهشی:  شاخص هاي زيستي، تنوع زيستي، اكولوژي تالاب، اكولوژي جلبك ها
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، كدپستي 95447-47416، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم گياهي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~njafari/
نام:  صديقه كليج
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده علوم پايه- گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم گياهي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~skelij/
نام:  آرمان محمودي اطاقوري
علایق‌پژوهشی:  مطالعات بيوسيستماتيك (تاكسونومي مدرن)، سيستماتيك مولكولي، مطالعات فلورستيك، گرده شناسي، گياهان دارويي، علوم علفهاي هرز
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي، كد پستي: 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم گياهي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~amahmoudi/
نام:  احسان نظيفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم گياهي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~enazifi/
نام:  عليرضا نقي نژاد
علایق‌پژوهشی:  حفاظت تنوع زيستي، پاسخ هاي گونه اي به تغييرات محيطي، اكولوژي جوامع، الگوهاي ماكرواكولوژيكي گونه ها و جوامع، ژئوبوتاني ايران (با تاكيد بر اكوسيستم هاي در معرض خطر جنگلي، استپي و تالابي)
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  گروه زيست شناسي دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه علوم گياهي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~naqinezhad/