گروه شیمی و فیزیک دریا

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه شیمی و فیزیک دریا

محمد  اکبری نسب
گروه:  گروه شیمی و فیزیک دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
مجتبی  شکراله زاده طالشی
گروه:  گروه شیمی و فیزیک دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
فاطمه  علمی
گروه:  گروه شیمی و فیزیک دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
عباس  عینعلی
گروه:  گروه شیمی و فیزیک دریا
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی