گروه علوم محیط زیست

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم محیط زیست

محسن  احمدپور
گروه:  گروه علوم محیط زیست
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
فضل الله  احمدی میرقائد
گروه:  گروه علوم محیط زیست
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  نا مشخص
روش تحقیق: 
سحر  ثقفی
گروه:  گروه علوم محیط زیست
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
محمد  رحمانی
گروه:  گروه علوم محیط زیست
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
محمد حسین  سینکا کریمی
گروه:  گروه علوم محیط زیست
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
فاطمه  کاردل
گروه:  گروه علوم محیط زیست
دانشکده:  دانشکده علوم دریایی و محیطی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی