گروه علوم محیط زیست

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم محیط زیست

نام:  محمد رحماني
علایق‌پژوهشی:  سيستم اطلاعات مكاني، سنجش از دور در علوم محيطي، پردازش رقومي تصاوير ماهواره اي، الودگي هاي زيست محيطي، آمايش سرزمين، ارزيابي زيست محيطي، مدلسازي مخاطرات محيطي، فناوري هاي نوين زيستي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم محيط زيست
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrahmani/
نام:  فاطمه كاردل
علایق‌پژوهشی:  پايش آلودگي هاي محيط زيست، حذف آلاينده ها از پساب هاي شهري و صنعتي، حذف زيستي آلاينده ها، مديريت مواد زائد جامد و بازيافت آن، مدلسازي داده هاي محيط زيستي، بوم سم شناسي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم دريايي و محيطي
گروه:  گروه علوم محيط زيست
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fkardel/