گروه میراث فرهنگی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه میراث فرهنگی

نام:  بهزار پورقريب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  University of Mazandaran
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bpourgharib/
نام:  ليلا حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~leilahabibi/
نام:  رقيه رحيمي سرخني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران - بابلسر - خيابان پاسداران - سازمان مركزي
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي
نام:  زهرا سالاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~zsalari/
نام:  مرتضي عطايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mataie/
نام:  مصطفي محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي
نام:  محمود مرادي عباس آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
گروه:  گروه ميراث فرهنگي