گروه میراث فرهنگی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه میراث فرهنگی

بهزاد  پورقریب
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
فرهاد  جوان
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
لیلا  حبیبی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حمید  خانعلی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
محبوبه  خلیلی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
رقیه  رحیمی سرخنی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
زهرا  سالاری
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مرتضی  عطایی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مصطفی  محمدی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمود  مرادی عباس آبادی
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
امیر  هاشمی مقدم
گروه:  گروه میراث فرهنگی
دانشکده:  دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی