12 بهمن 1401
محسن احمدپور

محسن احمدپور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست
تلفن: 011-35302879
دانشکده: مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر

تحصیلات

  • دکترای تخصصی محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: ژنتیک سیمای سرزمین جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) در شمال شرق ایران
  • فوق لیسانس محیط زیست ، دانشگاه بیرجند ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان پایان‌نامه: تعیین تجمع جیوه در اندام های مختلف خوتکا (َAnas crecca) و چنگر (Fulica Atra) و خوتکای معمولی در تالاب بین المللی فریدونکنار
بیشتر

علایق پژوهشی

  • زیست شناسی حفاظت
  • اکولوژی مولکولی
  • اکولوژی
  • سم شناسی محیط
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Nafiseh Momeni, Hamid Reza Rezaei, Mohsen Ahmadpour, Paul Hapeman (2022) Mitochondrial DNA cytochrome b diversity and phylogeny of the Eurasian coot (Fulica atra; Linnaeus, 1758) (Gruiformes: Rallidae) Journal of wildlife and Biodiversity: 6(2); 22-34
2
Mohsen Ahmadpour, Mohammad Hosein Sinkakarimi, Mohammad Hossein Gorjian Arabi, Mohammadreza Abdollahpour, Amirhossein Mansour, Aref Asgharpour, Iman Islami, Mousa Ahmadpour, Seyed Hamid Hosseini, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Paul Hapeman, Jeffrey Levengood (2022) Minerals and trace elements in a long term paddy soil-rice system in the north of Iran: Human health and ecological risk assessment JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS: 110; 104573
3
Mohammad Hossein Gorjian Arabi, Mohammad Hosein Sinkakarimi, Mohsen Ahmadpour, Iman Islami, Paul Hapeman (2021) Trace element concentrations in water and Clupeonella cultriventris caspia in the Southern Caspian Sea and Assessment of Potential Risk to Human Health BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH: 10.1007/s12011-021-02664-8; 10.1007/s12011-021-0
4
محسن احمدپور، شیرکوه شکری، حسین وارسته مرادی، متیاس والترت، ایگور خوروزیان، محمود صوفی (1399) The occurrence of rare corsac fox (Vulpes corsac) in Iran is mainly determined by prey presence and land use JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS: 198; 104475
5
محمد حسین گرجیان عربی، محسن احمدپور، حسن رضایی، محمد رحمانی، محمدحسین سینکاکریمی (1399) مقایسه ظرفیت جلبک ها در جذب فلز سنگین سرب محیط زیست و توسعه: دارد; 93-108
6
محمدحسین سینکاکریمی، محمد حسین گرجیان عربی، محسن احمدپور، مهدی حسن پور (1399) بررسی میزان روی و کادمیوم در ماهی آترینا (Atherina boyeri) صید شده از تالاب بین المللی انزلی محیط زیست جانوری: 12; 167-174
7
Shirko Shokri, Abbas Jafari, Thorsten Zeppenfeld, Mobin Soufi, Ali T. Qashqaei, Mohsen Ahmadpour (2020) Conserving populations at the edge of their geo