03 شهریور 1398
دوستعلي مژده

دوستعلی مژده

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی (نظریه گراف و ترکیبیات)
تلفن: 011-35302448
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

علایق پژوهشی

  • احاطه کنندگی و رنگ آمیزی در گراف ها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Doost Ali Mojdeh, Morteza Alishahi (2019) Outer independent global dominating set of trees and unicyclic graphs Electronic Journal of Graph Theory and Applications: 7(1); 121-145
2
Hossein ABDOLLAHZADEH AHANGAR, Doost Ali Mojdeh, Ashraf Seyed Khalkhali, Valademir Samodivkin (2018) Efficient k-distance dominating set in Cayley graphs Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences: 1; 1-7
3
Fatemeh Choopani, Abbas Jafarzadeh, Ahmad Erfanian, Doost Ali Mojdeh (2018) On dominated coloring of graphs and some Nordhaus--Gaddum-type relations Turkish Journal of Mathematics: 42(5); 2156 - 2148
4
Michael A. Henning, Doost Ali Mojdeh, Mohammad Reza Sayed Salehi (2018) Neighborhood Total Domination and Maximum Degree in Triangle-Free Graphs UTILITAS MATHEMATICA: 107; 137-150
5
Doost Ali Mojdeh, Seyed Reza Musawi, Esmail Nazari (2018) Domination in 4-regular Knödel graphs Open Mathematics: 16(1); 816-825
6
Doost Ali Mojdeh, Azam Sadat Emadi (2018) Connected domination polynomial of graphs Fasciculi Mathematici: 60(1); 103-121
7
Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi, Abdollah Khodkar, Hamid Reza Golmohammadi (2018) On the packing numbers in graphs Australasian Journal of Combinatorics: 71(3); 468-475
8
Morteza Alishahi, Doost Ali Mojdeh (2018) Global outer connected domination number of a graph Algebra and Discrete Mathematics: Vol. 25, No. 1; 18-26
9
Guoliang Hao, Doost Ali Mojdeh, Souliu Wei, Zhihong Xie (2018) Rainbow domination in the Cartesian product of directed paths Australasian Journal of Combinatorics: 70(3); 349-361
10
Doost Ali Mojdeh, Mohammad Habibi, Leila Badakhshian (2018) TOTAL AND CONNECTED DOMINATION IN CHEMICAL GRAPHS Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 39; 393-401
11
Doost Ali Mojdeh, Mojtaba Ghanbari, Mehdi Ramezani (2017) New bound on MIS and MIN-CDS for a unit ball graph ICT Express: 3; 115-118
12
Doost Ali Mojdeh, Ashraf Seyed Khalkhali (2017) ON LOCATING AND DIFFERENTIATING- TOTAL K-DOMINATING SET IN GRAPHS Asian Journal of Mathematics and Computer Research: 20(2); 76-84
13
Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi, Seyed Mehdi Hosseini Moghaddam (2017) Limited packing vs tuple domination in graphs ARS COMBINATORIA: 133; 155-161
14
Mojtaba Ghanbari, Doost Ali Mojdeh, Mehdi Ramezani (2017) A New Approximation Algorithm for Maximal Independent Set in Wireless Sensor Networks IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security: Vol. 17 No. 6; 216-221
15
Nader Jafari Rad, Akbar Jahanbani, Doost Ali Mojdeh (2017) Tetracyclic graphs with maximal Estrada index Discrete Mathematics, Algorithms and Applications: Vol. 9, Issue 3; 1-18
16
Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi (2017) New and improved results on the signed (to- tal) k-domination number of graphs Discrete Mathematics, Algorithms and Applications: 9(2); 1750024-1-10
17
Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi (2017) On the inverse signed total domination num- ber in graphs, Opuscula Mathematica: 3; 456–447
18
Seyed Mehdi Hosseini Moghaddam, Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi, Lutz Volkmann (2017) On the signed 2-independence number of graphs Electronic Journal of Graph Theory and Applications: 5(1); 36-42
19
Abdollah Alimadadi, Mustapha Chellali, Doost Ali Mojdeh (2016) Liars dominating sets in graphs, DISCRETE APPLIED MATHEMATICS: 211; 204-210
20
Doost Ali Mojdeh, Ashraf Seyed Khalkhali, Hossein ABDOLLAHZADEH AHANGAR, Yancai Zhao (2016) TOTAL k-DISTANCE DOMINATION CRITICAL GRAPHS Transactions on Combinatorics: 5(3); 1-9
21
Marcin Krzywkowski, Doost Ali Mojdeh (2016) Bicritical domination and double coalescence of graphs Georgian Mathematical Journal: 23 (3); 399-404
22
Seyed Mehdi Hosseini Moghaddam, Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi, Lutz Volkmann (2016) NEW BOUNDS ON THE SIGNED TOTAL DOMINATION NUMBER OF GRAPHS Discussiones Mathematicae Graph Theory: 36 (3); 467-477
23
Doost Ali Mojdeh, Morteza Alishahi, Mustapha Chellali (2016) Trees with the same global domination number as their square Australasin Journal of Combinatorics: 66(2); 288–309
24
Doost Ali Mojdeh, Mohammad Reza Sayed Salehi, Mustapha Chellali (2016) Neighborhood total domination of a graph and its complement Australasin Journal of Combinatorics: 65(1); 37-44
25
Seyed Mehdi Hosseini Moghaddam, Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi (2016) Total limited packing in graphs Fasciculi Mathematici: 56; 121-127
26
Abdollah Alimadadi, Doost Ali Mojdeh, Nader Jafari Rad (2016) VARIOUS BOUNDS FOR LIAR’S DOMINATION NUMBER Discussiones Mathematicae Graph Theory: 36 (2); 629–641
27
Zahra Tahmasbizadehbaee, Hossein ABDOLLAHZADEH AHANGAR, Doost Ali Mojdeh (2016) A Note on the Strong Defining Numbers in Graphs International Journal of Mathematical Combinatorics: 1; 126-129
28
Mojtaba Ghanbari, Doost Ali Mojdeh, Mehdi Ramezani (2016) DOMINATION NUMBER IN UNIT DISK GRAPH: VIA S- CLIQUE APPROACH Asian Journal of Mathematics and Computer Research: 7(3); 237-244
29
Marcin Krzywkowski, Doost Ali Mojdeh, Maryem Raoofi (2016) On outer-2-independent domination number PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES-MATHEMATICAL SCIENCES: 126, (1); 11–20
مقاله ارائه‌شده
1
Masoumeh Farkhondeh, Doost Ali Mojdeh, Mohammad Habibi (2019) The Laplacian characteristic polynomial of some bicyclic graphs and its applications International Conference on Recent Achievements in Mathematical Science 14-18 Jan. 2019, Iran, Yazd
2
Mehdi Ramezani, Doost Ali Mojdeh, Leili Heydarzadeh Kashani (2018) Graph theoretical method to study observability for biaffine systems 3rd International Conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Tehran
3
Doost Ali Mojdeh, Azam Sadat Emadi (2018) Hop domination polynomial of graphs 3rd International Conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Tehran
4
Doost Ali Mojdeh, Zhila Mansouri (2018) Rainbow domination of graphs 3rd International Conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Tehran
5
Doost Ali Mojdeh (2018) An extension of Romanf2g and double Roman dominating function 8th Cracow Conference on Graph Theory, Cracow, Poland, Poland, Cracow
6
Doost Ali Mojdeh (2018) Total Roman {3}-domination in graphs 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Tehran
7
Doost Ali Mojdeh, Seyed Reza Mosawi, Esmail Nazari (2018) Some adjacency properties in Knodel graphs 10th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Yazd
8
Doost Ali Mojdeh, Mohammad Habibi, Masoumeh Farkhondeh (2018) The Multiplicity of Laplacian Two in Bicyclic Graphs 10th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Yazd
9
Doost Ali Mojdeh, Babak Samadi (2018) On the nonnegative signed domination number 10th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Yazd
10
Doost Ali Mojdeh (2018) A generalization of double Roman dominating function 10th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Yazd
11
Doost Ali Mojdeh, Ali Parsian, Iman Masoumi (2017) Bounds on double Roman domination number of graphs International Conference On Combinatorics, Crypyography and Computation, Iran, Tehran
12
Doost Ali Mojdeh, Esmail Nazari, Saeid Askari (2017) Total dominator chromatic number in graphs International Conference On Combinatorics, Crypyography and Computation, Iran, Tehran
13
Babak Samadi, Doost Ali Mojdeh (2017) NORDHAUS-GADDUM INEQUALITIES FOR DOMINATION AND PACKING PARAMETERS IN GRAPHS The 9th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Tehran
14
Doost Ali Mojdeh, Seyed Reza Mosawi (2017) A new bound for distance domination number of connected bipartite graphs The 9th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Tehran
15
Doost Ali Mojdeh, Morteza Alishahi (2017) GLOBAL DOMINATION AND DOMINATION NUMBER ON UNICYCLIC GRAPHS The 9th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of Iran, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
دوستعلی مژده (1397) تعمیمی از احاطه گر رومی دوگان در گراف ها دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
مرضیه علمی، دوستعلی مژده، علی اصغر طالبی (1397) مجموعه های احاطه کننده کلی وجایابی در گراف ها
2
مرتضی علیشاهی، دوستعلی مژده، علی پارسیان (1395) مطالعه مجموعه های احاطه گر سراسری در گراف ها و تعمیم آن ها
3
زهرا مغانلو، دوستعلی مژده، حسن برزگر (1395) مجموعه احاطه کننده های تام ومؤثر در گراف های کیلی
4
محمد رضا سید صالحی، دوستعلی مژده، علی پارسیان (1395) بررسی مجموعه های احاطه گر کلی در گراف ها و تعمیم آن ها
5
عبدالله علیمددی، دوستعلی مژده، علی پارسیان (1395) بررسی مجموعه احاطه گر کاذب و فرایند حذفی موازی در گراف ها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

انجمن‌های علمی

بیشتر