سمیه نامدار طجری

خانه /سمیه نامدار طجری
نام و نام خانوادگی سمیه نامدار طجری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه مدیریت ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / رفتار حرکتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 10 (1399) 93-112
2 فیزیولوژی ورزشی 11 (44) (1398) 31-54
3 رفتار حرکتی 11 (1398) 35-46
4 رفتار حرکتی دوره 10، شماره 34، (1397) 105-120
5 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 8 (1397) 55-63
6 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دوره 14 شماره 27 (1397) 115-126
7 رشد و یادگیری حرکتی ورزشی دوره 9 شماره 4 (1396) 657-666
8 مطالعات روان شناسی ورزشی 19 (1396) 19-30
9 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی سال یازدهم شماره بیست و دوم (1394) 59-68