کوثر آملی جلودار

خانه /کوثر آملی جلودار
نام و نام خانوادگی کوثر آملی جلودار
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه مازندران / دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات حقوقی دوره 20، شماره 1 (1396) 67-89
2 حقوق اداری سال سوم، شماره 10 (1395) 60 - 80