ایوب سعیدی

خانه /ایوب سعیدی
نام و نام خانوادگی ایوب سعیدی
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران / دانشجو
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Science and Sports 35 (2020) 199.e1- 109.e5
2
Medicina 55(7) (2019) , 401
3
Advances in Respiratory Medicine 87(4) (2019) 226-234
4
Science and Sports 34 (2019) e53-e58
5 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تبریز 40 (1397) 56-63
6
journal of clinical research in paramedical sciences 7(2) (2018) 1-5
7
Integrative Medicine Research 7 (2018) 44-52
8
Annals of Applied Sport Science 5 (2017) 1-2
9 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دوره 12، شماره 24 (1395) 83-94
10
International Journal of Applied Exercise Physiology Vol 5 No 4 (2016) 9-18
11
annals of military and health sciences research 3 (2016) 1-6
12 افق دانش 22 (1395) 125-130
13
International Journal of Applied Exercise Physiology 5 (2016) 9-18