میلاد طالقانی

خانه /میلاد طالقانی
نام و نام خانوادگی میلاد طالقانی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه آزاد واحد بابل
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
international journal of aquatic biology 7(5) (2019) 315-321