یلدا مصطفی پور

خانه /یلدا مصطفی پور
نام و نام خانوادگی یلدا مصطفی پور
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم،شماره 1 (1399) 91-116
2 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال 7 شماره 28 (1397) 61-87
3 اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 98 (1396) 109-129