مشخصات پژوهش

خانه /واکاوی کیفی عوامل مؤثر بر ...
عنوان واکاوی کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی ایران: رویکرد نظریة داده بنیاد
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها برند شخصی، تخصص، شخصیت، مربیان ورزشی.
چکیده هدف از این پژوهش واکاوی کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور با بهره گیری از رویکرد نظریة داده بنیاد است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و روش گردآوری داده ها در آن به صورت کتابخانه ای-میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود و با روش نظریة داده بنیاد انجام گرفت. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مرحلة اول و گلوله برفی در مرحلة دوم انجام گرفت و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع 18 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شد. براساس یافته ها پس از کدگذاری، در مجموع 93 مفهوم، 25 مقوله و 6 بعد به دست آمد که نشان داد «شخصیت»، «رویکرد رفتاری مربی»، «سبک زندگی خارج از میدان ورزش»، «ترویج»، «تخصص، عملکرد و مهارت مربی» و «عوامل محیطی» مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور هستند. مربیان و مدیران کشور می توانند با تکیه بر این عوامل بستر لازم برای توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی کشور را فراهم آورند و به افزایش درآمد و اعتبار آنان کمک کنند.
پژوهشگران لیلا مرتضایی (نفر اول)، مرتضی دوستی (نفر دوم)، سید محمدحسین رضوی (نفر سوم)، سعید تابش (نفر چهارم)