مشخصات پژوهش

خانه /تبیین الگوی بهینه پیادهسازی ...
عنوان تبیین الگوی بهینه پیادهسازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مدیریت دانش؛ پیاده سازی؛ تربیت بدنی؛ آموزش و پرورش؛ مدل
چکیده هدف از این پژوهش، شناسایی الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش کشور و ارائه الگوی بهینه بود. روش تحقیق آمیخته و توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی مشارکت کنندگان شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران آموزش و پرورش بودند که برای تعیین مؤلفه های اصلی پرسشنامه از آنان مصاحبه بعمل آمد. نمونه آماری در بخش کمی نیز شامل 403 نفر از مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سطوح ستادی و استان های کشور بودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای ( 90/0 = α) با 24 گویه بود. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون های آمار توصیفی وروش های آمار استنباطی آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، فریدمن و تحلیل آماری و با استفاده از نرم افزار های مکس کودا ، اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الزامات و عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش عبارتند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، رهبری و مدیریت، فنی و تخصصی و فناوری اطلاعات و شاخص های مدل از برازش مناسب و معنی داری برخوردار بودند( 859/0 = KMO 574/0= AVE 555/0 = GOF ). در نهایت باید اذعان داشت فراهم سازی بستر های لازم برای ایجاد آمادگی بیشتر در پیاده سازی مدیریت دانش در حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش می تواند نقش حیاتی در اجرای مدیریت دانش سازمان مذکور داشته باشد.
پژوهشگران محمد علی جهاندیده (نفر اول)، سید محمدحسین رضوی (نفر دوم)، سید عماد حسینی (نفر سوم)