مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی و اولویت بندی زیر ...
عنوان شناسایی و اولویت بندی زیر ساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی : اماکن ورزشی شهر جویبار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گردشگری ورزشی، رویداد، زیرساخت اماکن ورزشی، جویبار
چکیده گردشگری صنعت جدیدی است که نظر اکثر کشورهای جهان را به سوی خود جلب کرده است و به تازگی سرلوحه صنایع دیگر قرار گرفته و از صنایع خودروسازی و ذخایر طبیعی نیز پیشی گرفته است. هدف از پژوهشحاضر،شناسایی و اولویت بندی مولفه های مهم در توسعه اماکن ورزشی شهر جویبار در راستای نیل به توسعه گردشگری ورزشی در این شهر است. روش پژوهش از نوع آمیخته (ترکیبی) است. به علت گستردگی (ازدیاد) جامعه آماری، نمونه آماری از بین متخصصان گردشگری و مدیریت ورزشی به روش گلوله برفی انتخاب شده است (110N). ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه (نیمه ساختارمند) پرسشنامه ساخته است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است، در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی با 20 نفر از نمونه، به اشباع نظری رسیده و کدگذاری به ترتیب اولویت پاسخ ها به صورت: 1- فضای مناسب ورزشی برگزاری رویداد، 2-زیباسازی محل برگزاری رویدادو 3-امکانات اقامتی و تفریحی، بوده است. در بخش کمی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (برای نرمال بودن داده ها)، آزمون Tو آزمون فریدمن برای اولویت بندی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که امکانات و فضای مناسب ورزشی برگزاری رویداد با میانگین رتبه ای 49/4 از اولویت اول، و امکانات اقامتی و تفریحیبا میانگین رتبه ای 01/4 از اولویت کمتری برخوردار است. بدون شک میزبانیرویدادهای ورزشی یکفرصتمنحصربهفردبرایجذبگردشگربهشهرستان کوچکی همچون جویبار خواهد بود.
پژوهشگران اکرم خواجه پور (نفر اول)، مرتضی دوستی (نفر دوم)، سید محمدحسین رضوی (نفر سوم)، فرزام فرزان (نفر چهارم)