گروه معارف اسلامی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

نام:  عبدالرحمان باقرزاده لداري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  عباس بخشنده بالي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه و كلام اسلامي(كاربردي)، عرفان اسلامي(كاربردي)، روان شناسي دين
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  هادي بياتي
علایق‌پژوهشی:  تاريخ فرهنگ و تمدن ايران
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hbayati/
نام:  سيد باقر حسيني كريمي
علایق‌پژوهشی:  1- فلسفه و كلام اسلامي 2- اخلاق و عرفان اسلامي 3- تمدن نوين ايراني اسلامي 4- آينده پژوهي 5- سبك زندگي اسلامي .
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sbhosseini/
نام:  حسن خدادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hkhodadi/
نام:  محمود خونمري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  مهران رضائي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه، فلسفه اسلامي، ملاصدرا، كلام اسلامي، فلسفه تصميم، فلسفه فعل
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران؛ دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrezaee/
نام:  محمد اسماعيل قاسمي طوسي
علایق‌پژوهشی:  مسائل مربوط به حوزه خانواده، تفسير قرآن و متون ديني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران؛ دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  حسين كاظمي
علایق‌پژوهشی:  تاريخ و تمدن اسلامي، تاريخ ايران پس از اسلام، تاريخ مذاهب اسلامي، فلسفه ي اسلامي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kazemi/
نام:  حميد رضا منيري حمزه كلايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~moniri/