شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 رزیتا فتحی رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 منصور اسلامی معاون آموزشی دانشکده
3 عسگری سهرابی کارشناس پژوهشی
4 علی رضا صفرزاده مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی
5 مرتضی دوستی مدیر گروه مدیریت ورزشی
6 الهه طالبی گرکانی معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی
7 محمد حسین فاطمی معاون پژوهشی دانشگاه