شورای گروه مهندسی شیمی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مهندسی شیمی

 نام عضوسمت در شورا
1 حمیدرضا غفوری طالقانی عضو عادی
2 الهام امیدبخش امیری مدیر گروه
3 عباس رشیدی عضو عادی
4 علی اکبر عموئی عضو عادی
5 حامد سلیمی کناری عضو عادی
6 گلشن مظلوم گرمجانی عضو عادی
7 مرتضی قربان زاده آهنگری معاون پژوهشی دانشکده فنی
8 سید مرتضی مظفری عضو عادی
9 حسن عادلی عضو عادی