شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عباس رشیدی رییس دانشکده فنی و مهندسی
2 علی کفشگر کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
3 ایمان اسماعیلی پایین افراکتی معاون آموزشی دانشکده
4 حمیدرضا غفوری طالقانی مدیر گروه مهندسی شیمی
5 احسان جهانی مدیر گروه مهندسی عمران
6 حجت غنودی مدیر گروه مهندسی برق
7 پیام محمودی نصر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
8 محمد ملاعلی پور مدیر گروه مهندسی مکانیک
9 محمد غلامی معاون پژوهشی دانشکده