شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عباس رشیدی رییس دانشکده فنی و مهندسی
2 مرتضی قربان زاده آهنگری معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی
3 علی کفشگر کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
4 ایمان اسماعیلی پایین افراکتی معاون آموزشی دانشکده
5 حمیدرضا غفوری طالقانی مدیر گروه مهندسی شیمی
6 احسان جهانی مدیر گروه مهندسی عمران
7 حجت غنودی مدیر گروه مهندسی برق
8 پیام محمودی نصر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
9 محمد ملاعلی پور مدیر گروه مهندسی مکانیک