شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 حمید ابهری رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
2 محمد تقی قزلسفلی معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
3 حمید ابهری معاون آموزشی دانشکده
4 احمد رشیدی مدیر گروه علوم سیاسی
5 مرتضی نجابت خواه مدیر گروه حقوق
6 سام محمدی مدیر گروه حقوق خصوصی
7 راضیه اختیاری امیری کارشناس پژوهشی