شورای انتشارات دانشگاه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای انتشارات دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 علیرضا خصالی معاون پژوهشی دانشگاه
2 سعید یگانگی مدیر IT
3 مجید آقایی مدیر پژوهشی
4 داود فرمان زاده نماینده شیمی
5 محمد تقی قزلسفلی نماینده حقوق
6 علیرضا نقی نژاد نماینده علوم پایه
7 مهدی خبازی کناری نماینده علوم انسانی
8 افشین فیاض موقر نماینده ریاضی
9 محسن بزرگ نسب نماینده فنی و مهندسی و علوم دریایی
10 رمضان مهدوی آزادبنی نماینده الهیات
11 نوین تولایی نماینده هنر و معماری
12 رزیتا فتحی نماینده تربیت بدنی
13 حمید رضا مشایخی نماینده میراث فرهنگی
14 شادمهر میردار نماینده نشریات