شورای انتشارات دانشگاه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای انتشارات دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 جمال قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه
2 مجتبی محسنی مدیر پژوهشی
3 عباس اسلامی عضو عادی
4 امیر منصور طهرانچیان عضو عادی
5 محمد رادمرد عضو عادی
6 امید ناصر قدسی عضو عادی
7 مهدی رمضان زاده لسبویی عضو عادی
8 مصطفی اسلامی عضو عادی
9 محمد غلامی عضو عادی
10 محمد شریفی عضو عادی
11 اسحاق رضازاده عضو عادی
12 احمد غنی پور ملکشاه عضو عادی
13 معصومه قربانی ورکلایی عضو عادی
14 مرتضی عطایی عضو عادی
15 مصطفی محمدی عضو عادی