1403/04/29
زهرا قنبری مصیر

زهرا قنبری مصیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 011-35305197

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و سنتز مشتقات بنزایمیدازول به عنوان مهارکننده های آنزیم استیل کولین استراز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
5،4-دی متوکسی بنزن2،1-دی آمین، بنزایمیدازول، پی پیرازین، کلرو استیک اسید، مهار کننده آنزیم استیل کولین استراز
سال 1401
پژوهشگران مریم روحی(دانشجو)، زهرا قنبری مصیر(استاد مشاور)، سکینه اصغری قراخیلی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا 5،4-دی متوکسی بنزن2،1-دی آمین از واکنش نیتراسیون 2،1 دی-متوکسی بنزن و سپس کاهش فراورده آن، تهیه شد. در مرحله بعد، از واکنش آن با کلرواستیک اسید، مشتق جدید از بنزایمیدازول که دارای مرکز الکترون دوستی (CH2Cl) باشد، سنتز شده-است. سپس مشتقات بنزایمیدازول شامل استخلاف CH2Cl، با برخی آمین های نوع اول و دوم که دارای حلقه های هتروسیکل یا کربوسیکل آروماتیک باشند، واکنش داده شده اند. به این ترتیب ترکیبات هتروسیکل جدید که دارای چند حلقه هتروسیکل (بنزایمیدازول و پی پیرازین) می-باشند، سنتز شده اند. در پایان فعالیت زیستی ترکیبات به دست آمده، به عنوان مهار کننده آنزیم استیل کولین استراز بررسی شده است.