1403/03/02
زهرا احمد پور کاسگری

زهرا احمد پور کاسگری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01132302637

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
An investigation into language teachers’ assessment literacy and practice within the immediate context of classroom Seyyedeh Raheleh Asadian Sorkhi, Mahmood Dehqan, Zahra Ahmadpour kasgary (2019)
A critical discourse analysis of language teachers’ assessment literacy and practice Seyyedeh Raheleh Asadian Sorkhi, Mahmood Dehqan, Zahra Ahmadpour kasgary (2019)
The role of cultural and ideological norms in language teachers’ assessment literacy and practice Seyyedeh Raheleh Asadian Sorkhi, Mahmood Dehqan, Zahra Ahmadpour kasgary (2019)
پایان نامه