1402/12/06
امیر منصور طهرانچیان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 000000

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز، روش خود رگرسیون آستانه ( TAR )، تکانه پیش بینی شده ، تکانه پیش بینی نشده
سال 1397
مجله مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران یلدا مصطفی پور ، سعید راسخی ، امیر منصور طهرانچیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران1394-1353 است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیح تعمیمیافته GARCH و روش خودرگرسیون آستانه ای TAR استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک پرسکات به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل - سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آنجا که اثر تکانه های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست های اتخاذ شده، اعمال نماید.