1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان و میزان استفاده آنان از فضای مجازی و برنامه های تلویزیونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دختر، فضای مجازی، تلویزیون
سال 1398
پژوهشگران سید مهدی متولیان ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

پیشرفت تحصیلی از اهداف مهم همه مراکز آموزشی جوامع بود که نرسیدن به آن هزینه ها و پیامدهای منفی فراوان بر جامعه دارد. دهف تحقیق حاضر بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان و میزان استفاده آنان از فضای مجازی و برنامه های تلویزیونی می باشد. بدین منظور از 15 مدرسه دخترانه دولتی مقطع متوسطه اول منطقه یک آموزش و پرورش بابل یک مدرسه بطور تصادفی انتخاب و کل دانش آموزان کلاسهای هشتم و نهم آن به تعداد 193 نفر تمام شماری شدند و داده ها از بین آنان جمع آوری گردید. ، بیشترین درصد دانش آموزان [31.1 درصد]، دارای معدل 19 بودند. 35 درصد اصلا در فضای مجازی حضور ندارند. 29 درصد از دانش آموزان دختر در روز 2 ساعت یا بیشتر به تماشای تلویزیون می نشینند. بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آمزان دختر کلاسهای هشتم و نهم با میزان حضور در فضای مجازی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد [ 0.15 - r= ، 0.04 p= ]. همچنین بر اساس یافته های تحقیق بین، میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و میزان تماشای تلویزیون رابطه معنی داری وجود ندارد [ 0.00 - r= ، 0.96 p= ]. پیشنهاد می شود میزان حضور دانش آموزان دختر در فضای مجازی کنترل شده تا پیشرفت تحصیلی دانش آوزان دختر بیشتر گردد.