1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پیشرفت تحصیلی، سطح تحصیلات والدین، دانش آموزان دختر
سال 1398
پژوهشگران سید مهدی متولیان ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد. با این وجود عوامل مختلفی سبب می شود که پیشرفت تحصیلی بخوبی صورت نگیرد و دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دختران آنان می باشد. از 15 مدرسه دخترانه دولتی مقطع متوسطه اول منطقه یک آموزش و پرورش بابل یک مدرسه انتخاب و تمامی 193 دانش آموز کلاسهای هشتم و نهم تمام شماری شدند و داده ها از آنان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد معدل 91.8 درصد از دانش آموزان بالای 17 بوده 2 درصد از والدین بی سواد بودند. بین میزان تحصیلات پدر با میزان پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود [ 0.23 r= ، 0.00 p= ]. همچنین بین میزان تحصیلات مادر با میزان پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت دارد [ 0.21 r= ، 0.00 p= ]. اما میزان ضریب همبستگی برای پدران بیشتر بود. پیشنهاد می شود در افزایش سطح تحصیلی والدین خصوصا پدران دانش آموزان دختر برنامه ریزی گردد.