1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران و رابطه آن با ابعاد شخصیتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رضایت از زندگی، شخصیت، روان رنجور خویی، برونگرایی، گشودگی، خوشایندی،وظیفه شناسی
سال 1398
مجله روانشناسي و روان پزشكي شناخت
شناسه DOI
پژوهشگران سید مهدی متولیان ، فریماه دوکوشکانی ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

مقدمه: رضایت از زندگی چنان با اهمیت است که میتوان گفت هدف برتر زندگی است. با این حال رضایت از زندگی در بین دانشجویان پایین است. این موضوع با رفتاری مانند خروج از کشور خود را نشان میدهد. هدف: هدف تحقیق حاضربررسی رابطه شخصیت و رضایت از زندگی دانشجویان است. روش: نمونه آماری پژوهش 370 دانشجو و ابزار پژوهش نیز مقیاسهای پنج عاملی شخصیت نئو و رضایت زندگی داینر و همکاران است. یافتهها: بر اساس نتایج 65 %ازپاسخگویان از روان رنجور خویی و خوشایندی باال و نیز 38 %ازوظیفهشناسی باال برخورداربودند. 61% ازبرونگرایی پایین و 65 %از گشودگی پایین برخورداربودند. نتیجهگیری: متغیرهای برونگرایی ووظیفهشناسی بهترتیب مهمترین پیشبینی کننده رضایت از زندگی دانشجویان بودهاند.