1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین حضور در کلاسهای پیش دبستانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پایان دوره ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلاس پیش دبستان، مهد، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس.
سال 1397
پژوهشگران سلیمان یحیی زاده جلودار ، سید مهدی متولیان

چکیده

یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش، موفقیت تحصیلی دانش آموزان می باشد. اما گزارشها نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناراضی هستند. برای پی بردن به بخشی از این عدم پیشرفت تحصیلی، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان سالهای حضور در کلاسهای پیش دبستانی و مهد کودک با پیشرفت تحصیلی در پایان دوره ابتدایی دانش آموزان انجام شد. نمونه آماری 262 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی بودند که بطور تصادفی از نمونه گیری چند مرحله ای از مدارس شهر بابل انتخاب شدند، و پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین میزان حضور دانش آموزان دختر در کلاسهای پیش دبستانی و مهد کودک با میزان پیشرفت تحصیلی آنان در پایان مقطع ابتدایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. کودکان با حضور در کلاس پیش دبستانی دارای پایه های قوی تری در عزت نفس بوده و در پیشرفت تحصیلی موفق تر هستند. به متولیان امور کودکان پیشنهاد می گردد که سرمایه گزاری بیشتری در دوره پیش از دبستان و مهد کودک داشته باشند.