1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منفی در مادران دارای فرزند معلول
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شناخت درمانی، ذهن آگاهی، احساس تنهایی، خودانتقادی، افکار خودآیند منفی.
سال 1403
مجله زن و جامعه
شناسه DOI
پژوهشگران سلیمان یحیی زاده جلودار ، سیده فاطمه موسوی ، سید مهدی متولیان

چکیده

هدف: وجود کودک معلول و مراقبت از آنها، در هر خانواده، سالمت روان اعضاء خانواده ، به ویژه مادران را تحت تأثیر قرار میدهد. هدف پژوهش، بررسی اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منفی در مادران دارای فرزند معلول است. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مادران دارای فرزند معلول مرکز بهزیستی شهرستان نور در سال 1400 میباشد. نمونه آماری بر اساس طرح پژوهش 30 نفر در نظر گرفته شد که بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامههای احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا )1980(، خودانتقادی تامسون و زورف )2004( ، افکار خودآیند منفی کندال و هولون )1980( استفاده شد. جلسات مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس پروتکل 8 جلسهای باونز و مارالت )2011( اجرا شد. یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشانداد، آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش احساس تنهایی در مادران دارای فرزند معلول به میزان ،0/55 بر کاهش خودانتقادی به میزان 0/23 و بر کاهش افکار خودآیند منفی در مادران فرزند معلول به میزان /35 0 تاثیر دارد. بحث و نتیجهگیری: نتایج نشان دهنده آن است که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منفی در مادران دارای فرزند معلول شد، لذا میتوان گفت، به منظور کاهش احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منف ی از آموزش شناخت درمانی مبتن ی بر ذهن آگاهی برای مادران دارای فرزند معلول میتوان بهرهمند شد.