1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
قابلیت پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس موئلفه های هوش فرهنگی، بر مبنای کنترل جنسیت
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هوش فرهنگی، عملکرد شغلی، کارکنان، اداره گردشگری، مازندران
سال 1400
مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري
شناسه DOI
پژوهشگران سلیمان یحیی زاده جلودار ، سید مهدی متولیان

چکیده

امروزه ادارات و سازمانها بدنبال کارکنانی هستند تا بتوانند مناسب ترین عملکردها را از خود بروز دهند و با توجه به نوع وظایف و مسئولیت شان توانایی برقرای ارتباط با فرهنگ های متفاوت را نیز داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر کنترل جنسیت می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران می باشند، که تعداد 130 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای سنجش هوش فرهنگی و عملکرد شغلی به ترتیب پرسشنامه های أنگ و همکاران (2004)، پاترسون (1989) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای کولمـوگروف- اسـمیرنوف، ضـریب همبسـتگی پیرسـون، رگرسیون چند متغیره و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که بین همه ابعاد هوش فرهنگی و عملکرد شغلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی در معادلات رگرسیونی که اثر ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفت دو بُعد انگیزشی و رفتاری قدرت پیش بینی پذیری داشته ولی ابعاد فراشناختی و شناختی قدرت پیش بینی نداشتند، همچنین آزمون t نشان داده بین جنسیت زن و مرد از لحاظ هوش فرهنگی تفاوت معناداری وجود ندارد.