1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل روانشناختی شخصیت اسکیزوفرنیا در رمان پست مدرن با تأکید بر کولی کنار آتش و همنوایی ارکستر شبانه چوبها
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زنان اسکیزوفرن، رمان پست مدرن، شخصیت زن، کولی، آینه
سال 1400
مجله پژوهشنامه مكتب هاي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران سلیمان یحیی زاده جلودار ، سید مهدی متولیان

چکیده

دوران پستمدرنیسم دورهی جدیدی است که همهی محورهای دورهی مدرن و نیز دوران سنّت را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. فرهنگ پستمدرن فرهنگ رسانه ها و فضای مجازی است که در آن، ت ّ قطعی فرهنگی از بین میرود و سطحی نگری رسانه ای، امکان تفک ّر و تعمق عمیق را از کنشگران اجتماعی میگیرد. این پژوهش در صدد است تا ارتباط بین مؤلفههای مکتب پستمدرن و اختالل اسکیزوفرنی را به عنوان یکی از اختالالت شخصیت مورد بررسی قرار دهد. اسکیزوفرنی به معنای گسیختگی روحی و چندشخصیته بودن از مؤلفههای شخصیتهای پستمدرن است. اهمیت بررسی این موضوع با توجه به پیشرفتهای روزافزون علم و تکنولوژی و افزایش پیچیدگی ساختارهای اجتماعی، که همراه با تفاوتهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، نیازمند تعمق بیشتری است. براین اساس موضوعات مرتبط با کنترل اجتماعی و ارتباط آن با ماهیت هویت فردی در پستمدرنیسم توسط مؤلفههای اسکیزوفرنی مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش چنین نتیجهگیری می شود که جامعه ی پستمدرن با سطحینگری و بخشینگری همراه میباشد، لذا این نگاه سطحینگرانه و چندپاره گی در سطح فردی با نوعی اسکیزوفرنی نشان داده میشود. بنابراین در جامعه ی پستمدرن از خودبیگانگی جای خود را به چندپارهگی داده، و این خود چند پاره همان خود اسکزوفرن است. این پژوهش به نقد و بررسی دو نمونه داستان مطرح پسامدرن ایرانی همنوایی شبانه ارکستر چوبها و کولی کنار آتش نیز توجه دارد. یکی از نتایج اساسی این پژوهش نمود اسکیزوفرن بودن متن این دو داستان و شخصیتهای مطرح در آن می باشد.