1403/03/24

سلیمان یحیی زاده جلودار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه نارضایتی جوانان از کیفیت ارتباط با پدر و مادر، و نقش آن در پیشبینی گرایش به سرقت، خشونت و خودکشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نارضایتی از پدر و مادر، انحراف، سرقت، خشونت، خودکشی
سال 1399
مجله پژوهش هاي انتظام اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران سید مهدی متولیان ، فریما دوکوشانی ، سلیمان یحیی زاده جلودار

چکیده

زمینه و هدف: پدیده انحرافات اجتماعی در همه جوامع وجود دارد که پیامدهای منفی در جامعه دارد. در این میان خانواده هم در پیدایش انحرافات نقش دارد. هدف پژوهش، بررسی رابطه میزان نارضایتی جوانان از پدر و مادر، با میزان گرایش آنان به سه انحراف سرقت، خشونت و خودکشی میباشد. روششناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری، کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران به تعداد 3388 نفر میباشند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی 893 نفر تعیین، که به روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از دو مقیاس استاندارد گرایش به انحراف اجتماعی)رجبی، 4891 ( و رضایت از والدین )هودسن، 4991 ( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی، پیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS ، استفاده شد. 41 % درصد از دانشجویان از پدر، و 41 % از مادر خود متنفرند. 43 % موافق / یافتهها: نتایج نشان میدهد 3 یا بینظر هستند که فرد با سرقت نیازش را حل کند. میانگین گرایش پسران به سرقت و خشونت )به 41 ( است. بین نارضایتی از پدر و مادر با گرایش / 41 و 93 / 43 ( بیش از دختران ) 13 / 48 و 31 / ترتیب 31 1/ به سرقت، خشونت و خودکشی رابطه وجود دارد ) 13 P< .) نتیجهگیری: انحراف پسران از دختران بیشتر است. بین نارضایتی از والدین و انحراف فرزندان رابطه وجود دارد. در پیشبینی سه انحراف سرقت، خشونت و خودکشی، نارضایتی از پدر بیش از نارضایتی از مادر قدرت پیشبینی دارد. واژههای کلیدی: نارضایتی از پدر و مادر، انحراف، سرقت، خشونت، خودکشی.