1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگزیدگی اندرسون نور با اثر جذب دوفوتونی و کر در موجبرهای آرایه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جایگزیدگی اندرسون- جذب دوفوتونی- اثر کر- موجبر آرایه ای
سال 1395
پژوهشگران امین قادی ، سودابه نوری جویباری ، محمدرضا پنجه پور

چکیده

در این مقاله جایگزیدگی اندرسون نور در موجبر آرایهای با درنظر گرفتن اثرات کر و جذب دوفوتونی مورد مطالعه قرار گرفته است. با حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی نحوه انتشار نور در موجبر آرایهای تحت تاثیر اثرات غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج عددی نشان میدهند که در اندازه دامنههای ورودی بالا میزان جایگزیدگی نور بسیار متاثر از اثرات جذب دوفوتونی و کر میباشد. اثر جذب دوفوتونی منجر به افت توان ورودی شده و با کاهش میزان خودکانونی منجر به پهنشدگی بیشتر موج و در نتیجه کاهش جایگزیدگی نور میشود. اثر کر منجر به پدیده خودکانونی شده و میزان جایگزیدگی نور را افزایش میدهد. هر چه میزان اندازه دامنه ورودی به موجبر آرایهای زیادتر باشد، اثر کر و جذب دوفوتونی نتیجه معکوسی بر جایگزیدگی نور خواهند داشت. در نتیجه تقابل اثر جذب دوفوتونی با اثر کر یک عامل کنترل کنندهای بر میزان جایگزیدگی اندسون میباشد که میتواند عامل مفیدی در مهندسی پراکندگی نور در موجبرهای آرایهای با استفاده از اثرات اپتیکی غیرخطی باشد.