1403/03/03
سودابه نوری جویباری

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و مشخصه یابی توری پراش غیریکنواخت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توری پراش غیر یکنواخت – فیلتر قابل تنظیم - پلی دی متیل سیلوکسان
سال 1401
پژوهشگران مهدی حسینی(دانشجو)، سعید میرزانژاد(استاد مشاور)، زینب چناری(استاد مشاور)، سودابه نوری جویباری(استاد راهنما)

چکیده

توری پراش، آرایه‌ای تکراری از عناصر پراش می‌باشد که تغییرات دوره‌ای در دامنه یا فاز موج ارسالی ایجاد می‌کند. توری های پراش در دستگاه های نوری یکپارچه و ارتباطات نوری کاربردهای وسیعی دارند و به دو دسته کلی توری‌های دامنه و توری های فاز تقسیم می شوند. برای ساخت این توری‌ها از روش فتولیتوگرافی، نوشتن با پرتوالکترونی، ماسک فاز و هولوگرافی استفاده می‌شود. توری پراش غیریکنواخت هم نمونه ای از توری های پراش هستند که دوره تناوب این توری به مکان وابسته می‌باشد و به شکل پروفایل‌های متنوع با مکان‌تغییر می‌کند. این توری ها می‌توانند طیف وسیعی از کاربردها ازجمله، شکل دهی پالس، فیلترهای میان گذر و ... را دارا باشند. همچنین از توری های غیریکنواخت می‌توان در ساخت لیزر‌های قابل تنظیم با محدوده تنظیم گسترده نیز استفاده کرد. در این پایان نامه، یک نوع توری پراش غیریکنواخت با استفاده از پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) طراحی و ساخته شد. برای ساخت این توری با تغییر مکانی خطی در دوره تناوب، از قالب پلیمری با ضخامت متغییر که تحت کشش جانبی قرار می‌گیرد، استفاده شد. سپس با استفاده از تابش لیزر به نقاط مختلف از توری پراش غیریکنواخت ساخته شده و روابط حاکم برآن، فاصله مراتب پراش در هریک از نقاط انتخاب شده نسبت به مرتبه صفر روی پرده محاسبه شد و دوره تناوب توری ساخته شده در نقاط مختلف توری یکنواخت محاسبه شد.