1403/05/02
سمیه نعمتی

سمیه نعمتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302419

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح عددی مبتنی بر روش اجزای حجم محدود برای حل معادلات حاصل از مدل کسری جریان انتقال حرارت با اثر نانوسیال ترکیبی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
روش اجزای حجم محدود، مشتق کاپوتو، نانوسیال ترکیبی، انتقال حرارت
سال 1402
پژوهشگران زهره عظیمی(دانشجو)، سمیه نعمتی(استاد مشاور)، اله بخش یزدانی چراتی(استاد راهنما)

چکیده

در صنایع شیمیایی، همە ی فرآیندها را نمͬ توان در دمای محیط انجام داد. هنگامͬ که در بخشͬ از فرآیند، دما بالا باشد، استفاده از دستگاە های حرارتͬ و آگاهͬ از طرز عملͺرد آن ها حائز اهمیت مͬ شود. اغلب پدیدە های فیزی ͬͺدر طبیعت و در صنایع مختلف، شامل مباحث انتقال حرارت و جریان سیال هستند و امروزه بررسͬ جریان سیال درون دستگاە های حرارتͬ مورد توجه پژوهشͽران قرار گرفته است. در این بین، با اضافه کردن ذرات با اندازه نانومتر در سیالات پایه مختلف و تبدیل سیالات مهم به نانوسیالات، خواص ترموفیزی ͬͺدر دستگاە های انتقال حرارت ارتقاء مͬ یابد. نانوسیال، ی ͷکلاس جدید از سیالات است که هدف آن افزایش سرعت انتقال حرارت است و به دلیل خواص انتقال غنͬ خود، توجه زیادی را از سوی دانشمندان به خود جلب کردە است. در این رساله، مدل ریاضͬ ی ͷپدیده زیستͬ را در نظر گرفته و طرحͬ عددی مبتنͬ بر روش اجزای حجم محدود برای حل معادلات حاصل از مدل کسری جریان انتقال حرارت با اثر نانوسیال ترکیبی نقره−تیتانیوم دی اکسید−آب ) (Ag − TiO۲ − H۲Oارائه دهیم. مدل مورد نظر تحت تأثیر میدان مغناطیسͬ ثابت در یͷ میͺروکانال است. در این طرح عددی، با استفاده از روش تفاضلات متناه،ͬ مشتق کاپوتو را گسستە سازی مͬ کنیم و نیازی به تقریب مشتق های مرتبه دوم مͺانͬ نیست. در آخر، شرایط پایداری طرح عددی حاصل از بͺارگیری تکنی ͷاجزای حجم محدود را بیان مͬ کنیم و تأثیر برخͬ از پارامترها بر دما و سرعت انتقال حرارت نانوسیال ترکیبی را ارائە مͬ دهیم