1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی غلظت میانه کشندگی (LC50) نانوذرات نقره و مقایسه آن با نیترات نقره در گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات نقره، غلظت میانه کشندگی، نیترات نقره، گاماروس، دریای خزر
سال 1400
مجله اقيانوس شناسي
شناسه DOI
پژوهشگران آرزو به نژاد ، فاطمه کاردل ، حسن تقوی جلودار ، شیلا امیدظهیر

چکیده

نانوذرات نقره امروزه به طور گسترده در علوم و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد وسیع نانوذرات نقره سبب ورود آن از طریق پساب به محیط های آبی شده است و به همین جهت بررسی اثرات نانوذرات نقره بر موجودات آبزی مختلف امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی میزان غلظت کشندگی نانوذرات نقره و مقایسه آن با نیترات نقره در گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) پرداخته است. به این منظور ابتدا آزمایش تعیین محدوده کشندگی نانوذرات نقره در گاماروس ها انجام شد. سپس برای تعیین غلظت میانه کشندگی (LC50)، گاماروس ها در معرض غلظت های 0، 25/0، 5/0، 1 ، 2 ، 4 و 8 میلی گرم بر یک لیتر نانوذرات نقره و نیترات نقره قرار گرفتند و در مدت زمان 96 ساعت میزان مرگ و میر ثبت شد. سپس با استفاده از بررسی آماری مقادیر مختلف غلظت کشندگی محاسبه گردید. در این مطالعه مقدار LC50 96 ساعته برای نانوذرات نقره و نیترات نقره به ترتیب 77 /3 و 78/5 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد غلظت کشندگی نانوذرات نقره در مقایسه با نیترات نقره کمتر می باشد و با افزایش غلظت نانوذرات نقره همراه با افزایش مدت زمان مواجهه، میزان مرگ و میر گاماروس ها روند افزایشی تندتری نسبت به نتیرات نقره می یابد.