1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع و فراوانی فصلی باسیلاریوفیتای (دیاتومه ها) پلانکتونی، در آب های ساحلی جنوب دریای خزر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تنوع، فراوانی، باسیلاریوفیتا، دیاتومه، دریای خزر، شاخص اکولوژیک
سال 1398
مجله زيست شناسي دريا
شناسه DOI
پژوهشگران طیبه امیدمعظم ، مریم آخوندیان ، مریم فلاحی کپورچالی ، شیلا امیدظهیر

چکیده

این تحقیق در سال 1395 باهدف تعیین تنوع زیستی دیاتومه­ها در آب های ساحلی ساری و بابلسر، در دو ترانسکت خطی و 8 ایستگاه از مصب تا عمق 20 متر انجام شد. پس از نمونه­برداری آب از ایستگاه های موردنظر و اندازه­گیری فاکتورهای دما، شوری، اسیدیته و اکسیژن محلول، دیاتومه­­های موجود در نمونه های آب، موردبررسی کیفی و کمی قرار گرفتند. جهت ارزیابی غنای گونه­ای از شاخص مارگالف، پراکندگی از شاخص پیلو و جهت ارزیابی تنوع زیستی از شاخص شانون استفاده شد. از بین فاکتورهای محیطی تنها شوری رابطه مستقیم با تنوع و فراوانی دیاتومه ها نشان داد و بیشترین میزان شاخص تنوع در هر دو فصل در مصب بابل رود (20/1، 79/0) محاسبه گردید؛ همچنین میانگین شاخص تنوع دیاتومه ها، در فصل زمستان (62/0) بیشتر از فصل تابستان (41/0) بود. در این مطالعه 17 جنس از دیاتومه­ها شناسایی و شمارش شدند، محاسبه ی فراوانی جنس­های شناسایی شده نشان داد Cyclotella sp. در هر دو فصل بیشترین فراوانی را داشته و Surrirella sp. گونه ای بود که تنها در ایستگاه های مصبی مشاهده شد. مطالعه ی شاخص های اکولوژیک در این پژوهش حاکی از وجود نوعی آشفتگی اکولوژیکی در منطقه مطالعاتی بوده و در مقایسه با مطالعات سال های گذشته شدت بیشتری از عدم سلامت اکولوژیکی در منطقه مشاهده گردید.