1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات ساحل بندر ترکمن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زباله دریایی، میکروپلاستیک، آلودگی، ساحل بندر ترکمن، سواحل جنوبی دریای خزر
سال 1396
پژوهشگران زهره واعظی شاهزاده علی اکبری ، فاطمه کاردل ، محمد جواد چایچی ، شیلا امیدظهیر

چکیده

زبالههای دریایی )ماکرو،میکرو و نانو( در محیطهای دریایی به طور بالقوه در حال افزایش است. تولید پلاستیکها به دلیل فعالیتهای صنعتی، گردشگری و تجاری صورت میگیرد. میکروپلاستیک به ذراتی کوچکتر از 5 میلیمتر اطلاق میشود که بدلیل داشتن زنجیره طولانی شیمیایی، می توانند در آبهای اقیانوسها، دریاها و سواحل برای مدت زمان طولانی باقی بمانند. باتوجه به اندازه کوچک میکروپلاستیکها ممکن است توسط موجودات آبزی مورد تغذیه قرار گیرند که باعث به خطر افتادن سلامت آنها و همچنین سلامت انسانها میشود. وجود میکروپلاستیکها در سواحل باعث افزایش درجه حرارت سواحل شده که این امر باعث به خطر افتادن جانورانی که در ساحل زیست میکنند میشود. با توجه به دانش ما مطالعهای در زمینه حضور میکروپلاستیکها در سواحل جنوبی دریای خزر گزارش نشده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و حضور میکروپلاستیک در ساحل بندر ترکمن است. میکروپلاستیک ها با اشکال مختلف )رشته ای، ورقهای، گلولهای (، رنگهای مختلف )شفاف، آبی و سفید( و در اندازه های مختلف در ساحل بندرترکمن مشاهده شدند. تحقیق حاضر نشان داد که 45 % از میکروپلاستیکهای مشاهده شده در اندازه 1.8 میلیمتر، 5 % در اندازه 600 میکرون، 35 % در اندازه 300 میکرون و 15 % در اندازه کوچکتر از 300 میکرون بودند. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که حضور زبالههای پلاستیکها در سواحل بندرترکمن نگران کننده است.