1403/02/31
شیلا امیدظهیر

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 011-35305113

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین غلظت نیمه کشندگی (LC50) قارچ کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سم شناسی، ویستا، تری سیکلازول، تیوفانات متیل، ماهی
سال 1400
مجله شيلات
شناسه DOI
پژوهشگران سیده زینب حسینی کوه خیلی ، شیلا امیدظهیر ، سید محمد حسینی ، عبدالعلی موحدی نیا

چکیده

کاربرد آفت کش ها همواره با نگرانی هایی در مورد خطرات زیست محیطی ناشی از آنها همراه بوده است. ویستا یک آفت کش جدید و پرکاربرد است که در مزارع برنج برای از بین بردن بیماری بلاست مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر برای اولین بار محدوده کشندگی و غلظت نیمه کشندگی قارچ کش ویستا را در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش برای تعیین محدوده کشندگی ابتدا ماهی ها در معرض غلظت های 10،0، 25 ،50، 100، 250 و 500 میلی گرم در لیتر ویستا قرار گرفتند و در مدت زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت تلفات ماهی ها در هریک از گروه ها ثبت شد. سپس به منظور تعیین غلظت نیمه کشندگی، ماهی ها در 5 گروه با سه بار تکرار غلظت های 0، 30، 35، 40 و 45 میلی گرم در لیتر ویستا دریافت کردند و درمدت زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت تعداد تلفات ماهی ها ثبت شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آماری پروبیت ارزیابی شد. در این پژوهش مقادیر غلظت نیمه کشندگی ویستا در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت به ترتیب 60.5، 40.1، 34.58 و 31.28 میلی گرم در لیتر به دست آمد و حداکثر غلظت مجاز قارچ کش ویستا 3.128 میلی گرم در لیتر و حداقل غلظت مؤثّر آن 28.42 میلی گرم در لیتر برآورد شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مقدار غلظت کشندگی قارچ کش ویستا با افزایش مدت زمان آزمایش کاهش پیدا کرد، به طوریکه هرچه زمان آزمایش افزایش یافت، غلظت پایین تری از آن سبب تلفات ماهی ها شد.