1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی بیان ایمونوهیستوشیمیایی آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریـه موشهـای صـحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و نانوکپسول سیاهدانه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوکپسول سیاهدانه، آنکسین 2 ، نیتــروز آمــین کتــون مشــتق از تنباکو، موش صحرایی
سال 1398
مجله مجله علوم پزشكي رازي
شناسه DOI
پژوهشگران علی برزگری ، شادمهر میردار ، محمد رعنایی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از قویترین کارسینوژنهای تنباکو نیتروز آمین کتون (NNK (مشتق از تنباکو است کـه بـا فعالسـازی بیان آنکسین 2 در افزایش التهاب ریه مؤثر است. از آن جا که سیاهدانه نقش مهمی در درمان سرطان دارد، هدف پژوهش حاضـر ارزیابی بیان آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه موشهای صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنبـاکو و نانوکپسول سیاهدانه بود. روش کار: در این مطالعه تجربی، 45 سر مـوش صـحرایی نـر و مـاده بـالغ نـژاد ویسـتار بـا میـانگین وزنـی و انحـراف معیـار 48/23±83/103 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK ،NNK ،حلال و کنترل تقسیم شدند. گروههـای تحت القای NNK به صورت زیرجلدی 1 بار در هفته به میـزان 5/12 میلیگـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن در 12 هفتـه NNK دریافت کردند. گروههای مکمل نیز به مدت 12 هفته بـه میـزان 5/12 میکروگـرم بـر کیلـوگرم وزن بـدن بهصـورت زیرجلـدی نانوکپسول سیاهدانه مصرف نمودند. بیان آنکسین 2 بافت ریه به روش ایمونوهیستوشـیمی انـدازهگیـری شـد. از آنـالیز واریـانس یکطرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey جهت تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها: تزریق NNK موجب افزایش معنیدار بیان آنکسین 2 در مقایسه با گروه حلال شد (001/0