1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سطوح آکواپورین-5 بافت ریه در یک دوره کاهش بار تمرینی )تکرار، تواتر و شدت( با مکمل سیاهدانه در موشهای در حال بالیدگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی، کاهش بار تمرین ، سیاهدانه، آکواپورین-5.
سال 1397
مجله پژوهش در طب ورزشي و فناوري
شناسه DOI
پژوهشگران اکرم ارزانی ، شادمهر میردار

چکیده

آکواپورین-5( AQP5 )پروتئین غشایی و انتگرالی است که نقش مهمی در حفظ هومئوستاز آب ریه در دوران بالیدگی ایفا میکند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره کاهش بار تمرینی توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه بر سطوح AQP5 بافت ریه موشهای در حال بالیدگی است. 111 سر موش صحرایی ویستار نر نوزاد سه هفتهای با میانگین وزن 9±86 گرم تصادفی به سه گروه پایه، کنترل و تمرین تقسیمبندی شدند. پس از پایان دوره شش هفتهای تمرین، گروه کنترل به دو گروه با و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه و گروه تمرین به شش گروه کاهش بار تمرین )تکرار، تواتر و شدت( توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه، تقسیمبندی شدند. مکمل عصاره دانه گیاه سیاهدانه پس از هفته شش، روزانه به مقدار kg/511mg وزن بدن به صورت گاواژ به گروههای سیاهدانه خورانده شد. تمرین تناوبی فزاینده به مدت شش جلسه در هفته، هر جلسه 01 دقیقه با سرعت 15 تا 01 متر بر دقیقه و سپس مرحله کاهش بار تمرین به مدت سه هفته در سه الگوی کاهش تکرار، تواتر و شدت انجام شد. اندازهگیری سطوح AQP5 به روش ELISA انجام شد. تجزیه و تحلیل با آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 15/1≥α انجام شد. همچنان که مصرف عصاره دانه گیاه سیاهدانه میانگین سطوح AQP5 گروههای کاهش بار تمرین تکرار، تواتر و شدت را افزایش داد، اما تفاوت معنیداری )55/1≥P )میان سطوح AQP5 گروههای با و بدون مکمل عصاره دانه گیاه سیاهدانه مالحظه نشد؛ همچنین، کاهش بار تمرین سه هفتهای در مقایسه با کاهش بار تمرین دو هفتهای موجب افزایش معناداری سطوح AQP5 شد. پیشنهاد میشود اثرات آنتیهیستامینی و ضد آسمی دانه گیاه سیاهدانه به همراه یک دوره کاهش بار تمرینی با افزایش سطوح آکواپورین-5 موجب بهبود شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکردی ریه در دوران بالیدگی شود