1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اعمال تیپر با و بدون مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه برتغییرات 1α-HIF ریه و نایژه تنگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کاهش بار تمرین، عصاره اتانولی، سیاهدانه، نایژه تنگی ناشی از ورزش، فاکتور القایی هایپوکسی
سال 1398
مجله طب نظامي
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار ، یاسر کاظم زاده ، احسان عرب زاده ، حسین شیروانی ، غلامرضا حمیدیان

چکیده

زمینه و هدف: کاهش بار تمرینات جسمانی بهمراه مصرف مکملهای گیاهی میتواند در ترمیم آسیبهای بافتی موثر باشد. از این رو، هدف از این تحقیق بررسی اثرات مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه در دوران کاهش بار تمرین )تیپر( بر محتوای پروتئین فاکتور القایی هایپوکسی و تغییرات برونش ناشی از فعالیت ورزشی بود. روشها: 05 سر رت ویستار نر 0 هفتهای به طور تصادفی در ابتدا به دو گروه کنترل )75 سر( و تمرین )05 سر( تقسیم شدند. سپس، گروه تمرین بعد از 0 هفته تمرین اینتروال فزاینده )با تناوب15 به 90 متر بر دقیقه، کشتار 75رت به عنوان گروه تمرین اینتروال فزاینده( به 4 گروه تیپر، گروه اول: تیپر 9 هفته بدون سیاهدانه، گروه دوم: تیپر 9 هفته با سیاهدانه، گروه سوم: تیپر 9 هفته بدون سیاهدانه، گروه چهارم: تیپر 9 هفته با سیاهدانه، تقسیم شدند. برنامه تمرین و تیپر)با تناوب05 به 90 متر بر دقیقه( به صورت اینتروال بر روی تریدمیل انجام شد. مکمل سیاهدانه نیز، روزانه به مقدار kg/mg 055 به صورت گاواژ به گروههای تیپر با سیاهدانه خورانده شد. در پایان، حیوانات آسان کشی شده و لوب راست ریه آنها خارج و پس از تعیین وزن و حجم در فرمالین 75 درصد فیکس شد. سپس برش های 0 میکرومتری از ریه با روش معمول و استاندارد آمادهسازی مقاطع پارافینی تهیه و با روش E&H رنگآمیزی و مورد مطالعه هیستولوژیک و هیستومتریک قرار گرفت. پروتئین 1α-HIF نیز با استفاده از کیت به روش الایزا از لوب چپ ریه اندازهگیری شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 50/5