1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تأثیر یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه بر ساختار هیستوپاتولوژیک و سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروق بافت ریه موشهای صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوکپسول سیاه دانه، فاکتور رشد اندوتلیال عروق، نیتروز آمین کتون، تنباکو، ساختار هیستولوژیک، موش صحرایی
سال 1397
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
شناسه DOI
پژوهشگران علی برزگری ، شادمهر میردار

چکیده

زمینه و هدف: دود سیگار حاوی ترکیبات سرطان زا (شامل NNK; ketone nitrosamine derived-Nicotine (است که با فعال سازی VEGF; factor growth endothelial Vascular در افزایش التهاب ریه مؤثر است. از آنجایی که سیاه دانه نقش مهمیدر درمان سرطان از طریق تعدیل مسیرهای سیگنالی سلولی دارد، هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه بر ساختار هیستوپاتولوژیک و سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروق بافت ریه موشهای صحرایی در معرض نیتروز آمینکتون مشتق از تنباکو، میباشد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 45 سر موش صحرایی نر و ماده بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی و انحراف معیار 48/23±83/103 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه کنترل، حلال، NNK ،مکمل و مکمل+NNK تقسیم شدند. گروههای تحت القاء NNK ،میزان 5/12 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن NNK را بهصورت زیر جلدی، 1 بار در هفته طی 12 هفته دریافت کردند. گروههای مکمل نیز به مدت 12 هفته نانوکپسول سیاه دانه را دریافت کردند. سطوح VEGF بافت هموژنیزه شده ریه با روش الایزا اندازهگیری شد. تحلیل دادهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی Tukey انجام شد. یافتهها: تزریق NNK موجب افزایش معنیدار سطوح VEGF در مقایسه با گروه حلال شد (001/0=P .(همچنین یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه موجب کاهش معنیدار سطوح VEGF گروه مکمل + NNK در مقایسه با گروه NNK شد .(P=0/001) نتیجهگیری: با توجه با یافتهها، به نظر میرسد مصرف نانوکپسول سیاه دانه از طریق کاهش سطوح VEGF ،بتواند در کاهش التهاب ریوی ناشی از دود سیگار مفید باشد.