1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک دوره برنامه شنای استقامتی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی قلب رت نوزاد در معرض مسمومیت کادمیوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فاکتور رشد اندونلیال عروقی،بارداری، شنا، کادمیوم
سال 1396
مجله ابن سينا
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه نوبهار ، اکرم ارزانی ، شادمهر میردار

چکیده

مقدمه: فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) نقش مهمی در توسعه عروقی جهت رشد و تمایز اندام ها در دوره جنینی و دوران پس از تولد به عهده دارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین شنای استقامتی رت های باردار بر VEGF قلب نوزادان در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران قبل از تولد و شیرخوارگی بود. روش بررسی: 32 سر موش صحرائی ماده ویستار به طور تصادفی به گروه های کنترل، کادمیوم، تمرین، تمرین+کادمیوم تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 5 جلسه در هفته (3 هفته در طول بارداری و 3 هفته در دوران شیردهی) بود. تمرین شنا از 30 دقیقه شروع شد و با افزایش 5 دقیقه در جلسه، به60 دقیقه در جلسه در هفته دوم افزایش پیدا کرد. رت ها 400 ppm کادمیوم را به صورت کلرید کادمیوم محلول در آب آشامیدنی دریافت کردند. نمونه گیری از بافت قلب، نوزادان رت ها بیست و دو روز پس از تولد انجام شد. اندازه گیری سطوح VEGF بافت قلب نوزادان با استفاده از روش الایزا انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون LSD در سطح معنی داری 05/0p< استفاده=""> یافته ها: نتایج کاهش معنی دار سطوح VEGF گروه کادمیوم و کادمیوم- تمرین و افزایش معناداری آن در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل را نشان داد (05/0p<> بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد تمرین استقامتی شنا تاثیر سودمندی بر ساز و کارهای حفاظتی و حمایتی سیستم دفاعی بدن دارد این در حالی است که قرار گرفتن در معرض مقادیر زیاد کادمیوم اثرات پاتولوژیکی بر VEGF دارد، به نحوی که مانع از اثرات سودمند تمرینات استقامتی برای سلامت جنین و نوزاد شود.