1403/03/25
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک دوره تمرین ورزشی شنا زیربیشینه و نانوکپسول سیاه دانه بر نشانگرهای زیستی آنکسینII ، TAM، VEGF و IL-10 در رت های در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرین ورزشی، ریه، التهاب، کارسینوژن
سال 1396
پژوهشگران علی برزگری(دانشجو)، محمد رعنایی(استاد مشاور)، شادمهر میردار(استاد راهنما)

چکیده

مصرف سیگار دلیل اصلی ابتلا به سرطان ریه است. کارسینوژن های موجود در سیگار با کاهش و مهار فعالیت سیستم ایمنی و فرایندهای آپوپتوزی منجر به نجات سلول های تغییرشکل یافته و در نهایت تبدیل آن ها به سلول های توموری می شوند. با توجه به نقش فعالیت ورزشی در عملکرد سیستم ایمنی، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا زیربیشینه و نانوکپسول سیاه دانه بر نشانگرهای زیستی آنکسین2 (Annexin A2)، ماکروفاژهای مرتبط با تومور (TAM)، عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و اینترلوکین 10 (IL-10) در رت های در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) بود. به این منظور 85 سر رت ویستار 8-6 هفته ای با محدوده وزنی 26 ± 105 گرم خریداری و به طور تصادفی به 9 گروه کنترل (6=n)، تزریق آب مقطر (10=n)، تزریق NNK (10=n)، تمرین شنا (10=n)، تمرین شنا + تزریق NNK (10=n)، مکمل (9=n)، مکمل + تزریق NNK (10=n)، تمرین شنا + مکمل (10=n) و تمرین شنا + مکمل + تزریق NNK (10=n) تقسیم شدند. تزریق NNK از هفته سوم (یک بار در هفته با دوز 5/12 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) شروع شد و تا پایان هفته چهاردهم ادامه داشت. تزریق مکمل نیز از هفته سوم (یک بار در هفته و به میزان 5/12 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن) به صورت تزریق زیر جلدی آغاز شد و در پایان هفته چهاردهم به پایان رسید. پروتکل تمرین شامل سه ماه تمرین شنا (پنج روز در هفته) بود که از 25 دقیقه در هفته اول (با اضافه بار تمرینی چهار لیتر در دقیقه) به 60 دقیقه (با اضافه بار تمرینی10 لیتر در دقیقه) در هفته انتهایی رسید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه های بافتی ریه جمع آوری شدند و سطوح نشانگرهای VEGF و IL-10 بافت ریه به روش الایزا، بیان نشانگرهای Annexin A2 و TAM بافت ریه نیز با تکنیک ایمونوهیستوشیمی اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در سطح معناداری 05/0 ≥P استفاده گردید. نتایج نشان داد 12 هفته تمرین شنا و نانوکپسول سیاه دانه موجب افزایش سطوح IL-10 و کاهش سطوح VEGF، در گروه های تمرین شنا، مکمل، تمرین شنا + NNK، مکمل + NNK، تمرین شنا + مکمل + تزریق NNK در مقایسه با گروه NNK شد (01/0=P). همچنین سه ماه تمرین شنا و نانوکپسول سیاه دانه نیز بیان ایمونوهیستوشیمایی Annexin A2 و TAM را در گروه های تمرین، مکمل، تمرین شنا + NNK، م