1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره برنامه نه هفته ای بر شاخص مرکز فشار در حالت ایستاده ساکن با چشمان باز و بسته در مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مرینهای مقاومتی، مرکز فشار، سالمند، تعادل ایستای ساکن، اندام تحتانی
سال 1397
مجله فصلنامه پژوهشي توانبخشي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد گل رفعتی ، منصور اسلامی ، شادمهر میردار

چکیده

هدف سالمندی با کاهش ظرفیتهای فیزیولوژیکی و عملکردی ارتباط دارد که میتواند باعث ناتوانی، کاهش تعادل و افزایش ریسک سقوط شود. بنابراین از تعادل به عنوان عاملی برای تعیین میزان استق ل سالمندان استفاده میشود. از طرفی میانگین سرعت به عنوان پایاترین شاخص مرکز فشار برای ارزیابی تعادل و کاهش ریسک سقوط محسوب میشود. با توجه به اهمیت تعادل و قدرت عض ت اندام تحتانی در دوران سالمندی، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرینهای نههفتهای بر شاخصهای مرکز فشار در حالت ایستای ساکن با چشمان باز و بسته در مردان سالمند است. روش بررسی در این پژوهش، 27 مرد سالمند که همگی از نظر عمومی سالم بودند، به صورت داوطلبانه شرکت کردند. شرکتکنندگان به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی (15 نفر با میانگین سنی 5/59±61/08 سال، وزن 10/23±77/07 کیلوگرم، قد 6/04±167/6 سانتیمتر) و کنترل (12 نفر با میانگین سنی 6/43±62/08 سال، وزن 7/06±72/08 کیلوگرم، قد 9/08±167/01 سانتیمتر) تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش، به منظور ارزیابی تعادل، آزمودنیها به حالت ایستاده آرام روی فوت اسکن قرار گرفتند و میانگین سرعت مرکز فشار ابتدا در حالت ایستا با چشمان باز و سپس با چشمان بسته به وسیله دستگاه ثبت شد. دادههای سینتیکی فوت اسکن (میانگین سرعت مرکز فشار) با نرمافزار با نس آر اس اسکن محاسبه شد. میانگین دادهها به صورت فایل اکسل از نرمافزار گرفته و ارزیابی شد. سپس گروه تمرینی، برنامه نههفتهای تمرینهای مقاومتی عض ت منتخب اندام تحتانی را (7 گروه عض نی اندام تحتانی شامل: دورکننده و نزدیککنندههای ران، بازکنندهها و خمکنندههای ران، بازکنندهها و خمکنندههای زانو و بازکنندههای مچ پا) به مدت یک و نیم ساعت (15 دقیقه گرمکردن، 1 ساعت انجام تمرین اصلی و 15 دقیقه سردکردن) و سه جلسه در هفته انجام دادند. در این مدت از گروه کنترل خواسته شد تا فعالیتهای روزانه خود را انجام دهند. پس از اتمام برنامه تمرینی مقاومتی از دو گروه پسآزمون گرفته شد. دادهها با استفاده از تحلیل آماری تی وابسته و مستقل در سطح معنیداری (0/05≤P) تجزیهوتحلیل شد. یافتهها یافتهها نشان داد تمرینهای مقاومتی عض ت اندام تحتانی به مدت 9 هفته باعث بهبود معنادار میانگین سرعت مرکز فشار (3/07=P=0/005 ،t) و تعادل ایستا با چشمان باز (3/46=P=0/004 ،t) در گروه تمرینی نسبت به پیشآزمون شده است، ا