1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه دورههای زمانی و الگوهای مختلف تیپر با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای ویستار نر در حال بالیدگی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین اینتروال، تیپر، سیاهدانه، عملکرد استقامتی
سال 1393
مجله پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار ، احسان عرب زاده ، اکرم ارزانی ، سجاد احمدی ، فروغ نیستانی ، مینا باغبان

چکیده

سابقه و هدف: تیپر یک دورهی کلیدی در کسب حداکثر سازگاری ورزشکار است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر یک دوره تمرین اینتروال و الگوهای مختلف تیپر در دوره زمانی دو و سه هفته همراه با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی موشهای صحرایی نر در حال بالیدگی بود. مواد و روشها: 80 سر موش صحرائی ویستار نر نوزاد سههفتهای (9±68 گرم) بهطور تصادفی به گروههای کنترل و تمرین تقسیم شدند. پس از پایان دوره 6 هفته تمرین، گروه کنترل به 2 گروه و گروه تیپر به 6 گروه تیپر تکرار، تواتر و شدت با و بدون سیاهدانه، دستهبندی شدند. مکمل سیاهدانه پس از هفته ششم، روزانه به مقدار kg/mg 500 وزن بدن به صورت گاواژ به گروههای سیاهدانه خورانده شد. تمرین اینتروال فزاینده به مدت 6 جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه و سپس مرحله تیپر به مدت سه هفته در سه الگوی کاهش شدت، تواتر و تکرار انجام شد. وزن و عملکرد استقامتی در گروههای تمرین و تیپر مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 05/0